Vatn

SunnLab analyserer både drikkevatn og andre typar vatn for private kundar, næringsliv og offentlege etatar.

Miljø

SunnLab utfører fleire typar analysar og laboratorietenester retta mot alle typar miljø og ureining.

NÆRINGS-MIDDEL

SunnLab utfører tenester for næringsmiddel-produsentar til beste for både forbrukar og verksemd.

Viktige parametrar

Her kan du finne viktige parametrar for drikkevatnet til dei kommunale vassverka i Sunnfjord og Ytre Sogn.

Rådgjeving

SunnLab har kompetanse og gjev kunderågjeving innan kjemi, mikrobiologi og avfallshandtering.