Har du eit godt drikkevatn?

Kommunale vassverk har kontroll på drikkevatnet som dei forsyner forbrukarane sine. Dei tar jevnleg ut prøver for analyser og sjekker at alt er innanfor krav til Drikkevannsforskrifta. Private vassverk og og private brønnar som kommunen ikkje har ansvar for, er det dei private som har ansvar for at vatnet er forsvarleg. Her er litt informasjon om drikkevatn frå FHI

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/tema/vann/drikkevann-i-spredt-bebyggelse-og-pa-hytta-nynorsk-pdf.pdf

Deresom det er langt frå prøvepunkt til oss, kan gjerne kommunane ta med seg prøvane når dei skal levere.

Har de behov for å teste vatnet for bakteriar eller for andre krav til eit godt drikkevatn?

Vi har ope heile sommaren, men litt redusert kapasitet. Har de behov for analysar ta gjerne kontakt på førehand
Ingunn Loen Sunde

Vatn

SunnLab analyserer både drikkevatn og andre typar vatn for private kundar, næringsliv og offentlege etatar.

Miljø

SunnLab utfører fleire typar analysar og laboratorietenester retta mot alle typar miljø og ureining.

NÆRINGS-MIDDEL

SunnLab utfører tenester for næringsmiddel-produsentar til beste for både forbrukar og verksemd.

Viktige parametrar

Her kan du finne viktige parametrar for drikkevatnet til dei kommunale vassverka i Sunnfjord og Ytre Sogn.

Rådgjeving

SunnLab har kompetanse og gjev kunderågjeving innan kjemi, mikrobiologi og avfallshandtering.

SunnLab utfører kjemiske og mikrobiologiske laboratorieanalysar og rådgjeving.

Kvalitet

Laboratoriet har kvalitetssystem som er basert på ISO 17025, og er akkreditert både for mikrobiologiske og kjemiske analysar. 

 

SunnLab er totalleverandør av analysetenester. Ved behov for underleverandør tek SunnLab heile oppdraget blir koordinert og rapportertav SunnLab.

SunnLab er medlem i Labforum, som er ein samanslutning av fleire laboratorier spredt over heile landet.