VATN


MILJØ


NÆRINGSMIDDEL

SunnLab analyserer både drikkevatn og andre typar

vatn for kundar innan privat næringsliv og offentlege etatar.

SunnLab utfører fleire typar analysar og laboratorietenester retta mot alle typar miljø og ureining.

SunnLab utfører tenester for næringsmiddelprodusentar til beste for både forbrukar og verksemd.

SunnLab held sommarstengt i veke 29 (19-23. juli)

I sommarvekene vil det vere færre folk til stade i samband med ferieavviklinga. Det kan derfor vere greitt å ringe oss om de skal levere prøvar eller hente prøveemballasje, for å vere på den sikre sida.


SunnLab er eit velrennomert analyselaboratorium innan fagområda vatn, miljø og næringsmiddel. Vi utfører tenester for både små og store kundar innan næringar som offshore, offentlege og private vassverk, havbruk, landbruk og produsentar av næringsmiddel.

.

For privatpersonar er det primært analyse av drikkevatn og mjølkerom (KSL-test) som er aktuelt, medan næringslivet etterlyser analysar på utsleppsvatn frå offshore og havbruk, og for avfall til deponering

.

Vi har gode fasilitetar for dei fleste typar analysar og kan også bruke vårt nettverk i Labforum slik at du som kunde får tilgang til fleire analysar. Dei tilsette har stor kompetanse innan sine fagfelt, og har lang erfaring frå dei fleste problemstillingar.


SunnLab er akkreditert av Norsk akkreditering med registreringsnummer Test 114. Du finn akkrediteringsdokumentet vårt med oversikt over dei akkrediterte analysane på www.akkreditert.no under "hvem er akkreditert".

Vi er medlem i LABforum som er ein landsdekkande forening der vi nyttar andre medlemslaboratorium til analysar vi sjølv ikkje utfører.

SUNNLAB AS


Besøksadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde


Org.nr. 985 722 234Postadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde


E-post: post@sunnlab.no

OPNINGSTIDER


Måndag-Fredag

kl. 08:00 - 15:30Tlf: 57 72 39 50