WATER


ENVIRONMENTAL

SunnLab carry out many kind of analysis and lab-services related to all kind of environmentally pollution.


FOOD BUSINESS

SunnLab do analyse both drinking water and other kind of water for corporate and private customers and public offices. 

SunnLab carry out services for the food business to the benefit of both the company and the consumer.

SunnLab er et velrennomert analysebyrå innen fagområda vatn, miljø og næringsmiddel. Vi utfører tenester for både små og store kundar innan næringar som offshore, offentlege og private vassverk, havbruk, landbruk og produsentar av næringsmiddel.


Vi har gode fasilitetar for dei fleste typar analysar, og kan også bruke vårt nettverk i Labforum slik at du som kunde får tilgang til fleire analysar. Dei tilsette har stor kompetanse innan sine fagfelt, og har lang erfaring frå dei fleste problemstillingar.


SunnLab er akkreditert for dei fleste analysane vi utfører. Vi er i tillegg medlem i LABforum som er ein landsdekkande forening der vi nyttar andre medlemslaboratorium til analysar vi ikkje utfører sjølve.

SunnLab er medlem av Labforum, som er ei samanslutning av 24

laboratorium, spreidd over heile landet. Ved hjelp av dette

samarbeidet får vi utført laboratorietenester som vi ikkje kan utføre sjølve.