NORSK - ENGLISH

ANALYSAR FOR VATN

AVLØPSVATN OG SLAM

SunnLab utfører analysar av avløpsvatn og slam. Eit av dei overordna krava i samband med utslepp av avløpsvatn og slam er å hindre sjukdomsmitte og spreiing av dette.


Analysar av slam er regulert av forskrift om gjødselvarer av organisk opphav, som stiller krav til korleis avløpslam skal handterast  og deklarerast.


Analysane av avløpsvatn blir regulert av Forureiningsforskrifta,

medan tungmetall oftast blir vurdert etter Veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn fra Miljødirektoratet.


Det kan være aktuelt å måle innhald av tungmetall saman med andre miljøgifter i drikkevatn, for eksempel om du har drikkevasskjelde i nærleiken av avfallsdeponi eller eit gammalt industriområde. Til prøvetaking av tungmetall bør ein bruke ei syrevaska prøveflaske, som du kan få fra SunnLab.


Vi analyserer avløpsvatn og slam for hygienisk kvalitet og tungmetall, samt at vi bistår med rådgjeving i samband med internkontroll og deklarering.

SUNNLAB AS


Besøksadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde


Org.nr. 985 722 234Postadresse:

Holtemyrane 6

6814 Førde


E-post: post@sunnlab.no

OPNINGSTIDER


Måndag-Fredag

kl. 08:00 - 15:30Tlf: 57 72 39 50